LOGIN
Login of maak een account aan
Avatar
Nog geen account?

Maak een gratis account aan.

Wachtwoord vergeten? - Gebruikersnaam vergeten?

Herinner mij

logo-anbi.jpg

 1. 1) De Hond wordt aan de “Adoptant” overgedragen op een nader te bepalen datum.

 2. 2) Als tegemoetkoming in de kosten die de Stichting heeft gemaakt voor de Hond betaalt de “Adoptant” een bedrag van 365,-- Euro aan de Stichting.

 3. 3) De “Adoptant” verkrijgt levenslang het bezit van de Hond. De Hond blijft evenwel eigendom van de Stichting. Overlijdt de “Adoptant” dan gaat de Hond terug naar de Stichting. 

 4. 4) Vanaf de datum van overdracht is de “Adoptant” aansprakelijk voor alle schade die direct dan wel indirect wordt veroorzaakt door de Hond; de “Adoptant” vergewist zich ervan dat hij voor deze kosten voldoende is verzekerd. Vanaf de datum van overdracht komen voorts alle medische en overige kosten, zoals gemeentelijke belastingen voor rekening van de “Adoptant”.

 5. 5) Voor zover de Hond nog niet is gesteriliseerd/gecastreerd, draagt de “Adoptant” hier in goed overleg met de Stichting zorg voor. Een teef moet uiterlijk 3 maanden na haar eerste loopsheid gesteriliseerd worden, een reu kan gecastreerd worden vanaf 6 maanden en moet uiterlijk met 12 maanden gecastreerd zijn. De kosten voor sterilisatie/castratie komen voor rekening van de adoptant. U dient een bewijs van castratie/sterilisatie te overleggen aan de Stichting.

 6. 6) Het is de “Adoptant” verboden om met de Hond te fokken, voor de jacht en/of commerciële doeleinden te gebruiken. De “ Adoptant” dient alles in het werk te stellen om zwangerschap van/dekken door de hond te voorkomen. Mocht de Hond niettemin toch zwanger worden, is de “Adoptant” verplicht de Stichting hiervan onverwijld in kennis te stellen. Mocht het niet (meer) mogelijk zijn de zwangerschap af te breken, wordt de Stichting eigenaar van de nakomelingen. De medische kosten voor deze nakomelingen komen voor rekening van de Stichting. De nakomelingen worden vanaf de leeftijd van 8 weken uitsluitend door de Stichting bemiddeld. Het moederdier wordt in goed overleg met de Stichting zo spoedig mogelijk gesteriliseerd. De kosten hiervan komen voor rekening van de “Adoptant”.

 7. 7) De Stichting verplicht zich om de “Adoptant “ met raad en daad terzijde te staan.

 8. 8) De Stichting verplicht zich om de “Adoptant” voor overdracht van de Hond te informeren over de gezondheidstoestand en karaktereigenschappen van de Hond, voor zover deze bij de Stichting bekend zijn.

 9. 9) De Stichting is niet aansprakelijk voor zichtbare of verborgen gebreken van de Hond. Van de herkomst en de achtergrond van de Hond is het asiel waar de Hond tot het transport heeft verbleven noch de Stichting iets bekend. De door de Stichting bemiddelde honden zijn zwervend op straat gevonden, uit een dodingstation gehaald of weggehaald bij een jager. De honden hebben doorgaans onder erbarmelijke omstandigheden moeten zien te overleven. Dit kan zich later uiten in gezondheidsproblemen. Honden van 8 maanden of ouder worden getest op middellandse ziekten, w.o. Leishmania. Ook al is de testuitslag negatief voor Leishmania, kan de Hond toch geïnfecteerd zijn. De Leishmania besmetting kan wel 7 jaar sluimerend in het lichaam van de Hond aanwezig zijn, waardoor de ziekte zich later alsnog kan openbaren. Zekerheidshalve adviseren wij de Hond daarom regelmatig, liefst jaarlijks op Leishmania te testen. De “Adoptant” is zich hiervan bewust en aanvaardt door ondertekening van deze overeenkomst dit risico en neemt de daarmee gepaard gaande medische kosten voor zijn rekening. De Stichting raadt de “Adoptant” daarom aan een adequate dierenartsverzekering voor de Hond af te sluiten. Indien al enigerlei aansprakelijkheid op de Stichting rust blijft de hoogte hiervan beperkt tot de door de “Adoptant” betaalde bijdrage als bedoeld in artikel 2 van deze overeenkomst. De Stichting is evenmin aansprakelijk, indien het dier ziek wordt of sterft, behoudens het bepaalde in artikel 10. De door de Stichting afgegeven dieren krijgen altijd een vaccinatiebewijs mee. Vanwege de incubatieperiode van onder meer besmettelijke ziekten is de Stichting voor de eventuele gevolgen daarvan, niet aansprakelijk.

 10. 10) Indien het dier aantoonbaar, d.w.z. middels een schriftelijke verklaring van een dierenarts, binnen 1 maand na datum van deze overeenkomst ten gevolge van ziekte of een lichamelijk gebrek komt te overlijden, heeft de “Adoptant” recht op restitutie van 50% van de in deze overeenkomst vermelde bijdrage. Als de “Adoptant” de “adoptie” van de Hond annuleert binnen 48 uur voor zijn/haar vertrek naar Nederland of naar een ander land, dan wordt er geen restitutie van de onkostenvergoeding verleend.

 11. 11) De Stichting verplicht zich de Hond terug te nemen als de “Adoptant”  in een situatie geraakt waarin hij de Hond redelijkerwijs niet meer kan houden. Alsdan kan de “Adoptant”  geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding van kosten.

 12. 12) De “Adoptant” verplicht zich de Stichting in de gelegenheid te stellen om, na afspraak, na te gaan of de hond op de juiste wijze en overeenkomstig de gemaakte afspraken wordt gehouden. De Stichting is alsdan gerechtigd de ruimten te betreden waar de hond normaliter verblijft.  Mocht bovenbedoelde na-controle daartoe aanleiding geven, is de Stichting gerechtigd de Hond direct mee te nemen dan wel af te halen, zonder tot enigerlei vergoeding van kosten gehouden te zijn.

 13. 13) Het is de “Adoptant”  niet toegestaan de Hond aan derden, inclusief verwanten,  over te dragen, zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Stichting. De nieuwe “Adoptant” zal alsdan expliciet akkoord moeten gaan met de bepalingen van deze overeenkomst. Van overdracht is sprake,  indien de Hond  langer dan 4 weken hoofdzakelijk bij (een) derde(n) verblijft. Indien de Hond niet langer bij de “Adoptant” kan blijven, dient de Hond onverwijld aan de Stichting terug te worden gegeven. Kan de Hond voor een langere periode dan 4 weken niet bij de “Adoptant” blijven, maar is deze periode van voorbij gaande aard worden met de Stichting nadere afspraken gemaakt over de verblijfplaats van de Hond. De “Adoptant” draagt er zorg voor dat ingeval van vakantie of ziekte de Hond op een verantwoordelijke wijze wordt ondergebracht.

 14. 14) De “Adoptant” is verplicht de Hond goed te verzorgen/te huisvesten, wettelijke regels met betrekking tot dierenwelzijn in acht te nemen, de Hond periodiek te ontwormen, de Hond te laten vaccineren conform de WSAVA richtlijnen, dan wel periodiek een titertest te laten doen om vast te stellen of vaccinatie al dan niet noodzakelijk is, en de Hond in geval van ziekte onverwijld door een dierenarts te laten behandelen. De hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van de “Adoptant”. Het is de “Adoptant” ten strengste verboden de oren en/of de staart van de Hond te (laten) couperen.

 15. 15) Een beslissing tot noodzakelijke euthanasie van de Hond wordt uitsluitend door een dierenarts genomen en uitgevoerd, in goed voorafgaand overleg met de Stichting. De “Adoptant” is verplicht de dood van de hond binnen een week na overlijden aan de Stichting te melden. Deze verplichting geldt eveneens bij een andere doodsoorzaak.

 16. 16) De “Adoptant” verplicht zich om adreswijzigingen en-of wijzingen in zijn contactgegevens (vaste/mobiele telefoonnummer, e-mailadres) binnen 14 dagen aan de Stichting door te geven.

 17. 17) De Stichting draagt er zorg voor dat microchip van de Hond op de dag van aankomst in Nederland is geregistreerd in de databank van Petlook op naam van de Stichting. Het is de “Adoptant” niet toegestaan deze registratie te wijzigen. Laat zo snel mogelijk de chip overzetten op uw eigen naam, zorg dat hij/zij geregistreerd staat. Dit kunt u doen bij https://ndg.nl . Voor Belgische adoptanten geldt dat zij dit moeten doen bij hun dierenarts. Het is zowel in Nederland als in België verplicht uw hond te registreren.

 18. 18) In geval van door de Stichting dan wel door derden geconstateerde verwaarlozing en/of mishandeling van de Hond, alsmede in geval van niet-nakoming van de bepalingen van deze overeenkomst is de Stichting bovendien gerechtigd de Hond terug te nemen zonder tot enigerlei vergoeding van kosten gehouden te zijn.

 19. 19) Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Mogelijke geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

dogstars